ผลิตภัณฑ์
ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน

ชุดตรวจสอบอินทรีวัตถุในดิน

Soil Organic Matter Test Kit

(Modified Walkley and Black Method)

ราคา 750 บาท (สำหรับ 10 ครั้ง)

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 120 บาท)

 

 

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินใช้ตรวจวัดปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดิน สะดวกในการพกพา ประหยัด ค่าความคลาดเคลื่อน น้อยกว่า 5% และมีความเที่ยงมากกว่า 90%

ประโยชน์
ใช้วัดปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในช่วง 0- มากกว่า 3.5% ซึ่งเป็นเหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย

คุณลักษณะ
ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินมีลักษณะเป็นกล่องเครื่องมือการตรวจหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งภายในบรรจุ อุปกรณ์ สารเคมี แถบสีและคู่มือในการใช้ โดยอาศัยหลักเบื้องต้นการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดินต้นแบบเว็ท ออกซิเดชั่น (wet oxidation) ของ วอล์คเลย์-แบลค (Walkley and Black) สามารถวัดค่าปริมาณได้ 10 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า 1 ปี สำหรับ หลอดเบอร์ 2 เมื่อใช้แล้วให้เก็บเข้าที่และนำมาคืนจะได้รับส่วนลดในซื้อชุดต่อไป


 
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4)

pH Test Kit for Soils (Mixed Indicator)

ราคา 300 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)

 

pH_test_kit_NO4

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้เร็วกว่าแต่ก่อน สะดวกในการ พกพา ประหยัด ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH

ประโยชน์
ใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้าง ในช่วง pH 3.0-8.5

คุณลักษณะ
น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4 เกิดจากการผสมของน้ำยาเปลี่ยนสีหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของดิน ช่วงกว้างตั้งแต่ 3.0-8.5 น้ำยา 1 ชุดวัด pH ของดินได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุและการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า
1 ปี

 
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์)

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์)

pH Test Kit for Soil (Three Indicators)

ราคา 200 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)

 

pH_test_kit_NO123

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ใช้ตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างดิน ราคาถูก มีอายุใช้งานได้นาน การใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้าง ในช่วง pH 3.0-8.0

คุณลักษณะ
มีน้ำยา 3 เบอร์ สามารถวัดค่า pH ของดินตั้งแต่ 3.0-8.0 แบ่งเป็น 3 ช่วง น้ำยาเบอร์ 1 วัดค่า pH 3.0-4.5 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบจากสีเหลือง-เขียวขี้ม้า) น้ำยาเบอร์ 2 วัดค่า pH 4.5-6.4 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 7 แถบจากสีเหลือง-ม่วงแดง) น้ำยาเบอร์ 3 วัดค่า pH 6.0-8.0 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบ จากสีเขียวอ่อนถึง สีฟ้า) น้ำยาในชุดตรวจสอบนี้วัดค่า pH ได้ประมาณ 50 ครั้ง ค่าความคลาดเคลื่อน 0.3 หน่วย pH

อายุ และการเก็บรักษา

เมื่อเปิดใช้งานแล้วปิดขวดให้แน่น เก็บได้นานมากกว่า 1 ปี ของใหม่เก็บได้มากกกว่า 3 ปี

 
ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก. 5

ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5

Fertilizer Test Kit (KU. 5)

ราคา 1,850 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 200 บาท)


Fertilizer_test_kit

วัตถุประสงค์
ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเกษตรและมีราคาแพง จึงมีปรากฏการณ์ปุ๋ยเคมีด้อยมาตรฐาน และปุ๋ยปลอมแปลง การวินิจฉัยหรือการตรวจสอบเบื้องต้น แบบง่ายด้วยชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงให้ใส่ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยด้อยมาตรฐาน 

ประโยชน์
ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 ใช้ตรวจสอบปุ๋ยเคมี ไนโตรเจนในรูปของ ยูเรีย แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ และสามารถประเมินบอกสูตรปุ๋ยโดยประมาณ 

คุณลักษณะ
ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 สามารถใช้ตรวจสอบสูตรปุ๋ยเคมีที่มีในท้องตลาดได้หลายชนิด ทั้งปุ๋ยนา และปุ๋ยพืชสวน พืชไร่ ทั่วๆ ไป ใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ทำให้ประเมินได้ว่าปุ๋ยเคมีนั้นๆ เป็นปุ๋ยด้อยมาตรฐานหรือปุ๋ยปลอม

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อนำไปใช้งานแล้วต้องปิดฝาขวดให้แน่นพร้อมทั้งล้างอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้สะอาด
ของเหลือทิ้งจากใช้งานอย่าเทลงน้ำ ให้เทลงดินแล้วฝังกลบ ขณะใช้งานต้องระวังอย่าให้น้ำยาถูกผิวหนัง ล้างทันทีที่เปรอะเปื้อน อายุใช้งานประมาณ 1 ปี (เก็บให้พ้นมือเด็ก)

 
ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่างของดิน
ชดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และกรด-ด่าง ของดิน
NPK pH Test Kit for Soil
ราคา ชุดล่ะ 4,745 บาท
(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1ชุดๆ ละ 200 บาท)

NPK_test_kit_big.JPG

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ชุดตรวจสอบในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา

ประโยชน์

1. ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน
2. บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพจริง
3. ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป
4. สามารถพกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีราคาถูก

คุณลักษณะ

ชุดตรวจสอบ N P K และ pH สามารถวิเคราะห์ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดินในรูปของ แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ 50 ตัวอย่าง

อายุ และการเก็บรักษา

เมื่อเปิดใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น แล้วเก็บเข้าชุด ล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานแล้วผึ่งให้แห้งในร่ม แล้วเก็บเข้ากล่อง ส่วนน้ำยาเบอร์ 9 มีข้อบ่งชี้ให้อ่านใน คู่มือ ส่วนน้ำยาตัวอื่นมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ของเหลือจากการทดลองเททิ้ง ต้องเปิดน้ำล้าง เจือจางให้มาก ระวังอย่าให้เข้าตา จมูกหรือถูกผิวหนัง(เก็บให้พ้นมือเด็ก)


 
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ

pH Test Kit for Soil and Water

ราคา 450 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)

 

pH_test_kit_no4-no6

วัตถุประสงค์

ดินและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรกรรม ค่าความเป็น กรด-ด่างของดิน และน้ำเป็นข้อมูลพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุด เนื่องจากบ่งบอกถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะเป็นปัญหา และอุปสรรคในการประกอบการว่าจะสำเร็จหรือไม่ และทำให้สามารถคาดการณ์หรือแก้ไขก่อนลงทุนขนาดใหญ่แล้วล้มเหลวภายหลัง ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจสอบค่ากรด-ด่างของดิน และน้ำ ให้ใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเกษตรกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำ ช่วง pH 3.0-8.5 สะดวกใช้ เพราะสามารถตรวจสอบดิน และน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบเพียงชุดเดียว

คุณลักษณะ
ตรวจสอบ pH ของดินและน้ำโดยน้ำยาแยกกันคนละขวด แต่อยู่ในชุดเดียวกัน วัด pH ดินได้ประมาณ 50 ครั้ง    วัด pH น้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุประมาณ 1 ปี ถ้าเป็นของใหม่เก็บรักษาได้นานกว่า 3 ปี หลังจากใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น และเก็บเข้าชุดอย่าให้โดนแสง

 
ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6)

pH Test Kit for Water

ราคา 250 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)


pH_test_kit_NO6

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับวัดปฏิกิริยาของน้ำ (pH) หรือสารละลายเจือจางใดใดก็ได้ โดยทำได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สามารถเก็บไว้ได้นาน ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH

ประโยชน์
ใช้วัดค่า pH ของน้ำ และสารละลายเจือจาง

คุณลักษณะ
น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6 เป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผสมหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของน้ำได้ตั้งแต่ 3.0-8.0 น้ำยา 1 ชุดสามารถวัด pH ของน้ำได้ประมาณ 300 ตัวอย่าง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า 1 ปี

 
ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและ น้ำ (ป.มก.50)

ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ (ป.มก.50)

Limerequiremrnt of Soil and Water Test Kit (SKU.50)

ราคา 450 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 100 บาท)

 

LR

วัตถุประสงค์
การหาค่าความต้องการปูนเพื่อบอกปริมาณปูนที่ใช้แก้ความเป็นกรดของดิน และน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตร เป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เครื่องมือ สารเคมี เวลา และค่าใช้จ่ายสูงด้วย การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้

ประโยชน์
1. ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดิน
2. ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำ
3. ใช้หาค่าความต้องการปูน (LRS) ของดิน
4. ใช้หาค่าความต้องการปูน (LRW) ของน้ำ

คุณลักษณะ
1. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินช่วง 3-8 ประมาณ 40 ครั้ง
2. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำช่วง 3-8 ประมาณ 50 ครั้ง
3. หาค่าความต้องการปูน (LRS) ของดิน ได้ประมาณ 24 ครั้ง
4. หาค่าความต้องการปูน (LRW) ของน้ำ ได้ประมาณ 48 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วล้าง และผึ่งแห้งในร่ม แล้วเก็บเข้าชุด น้ำปูนอิ่มตัวมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หากเกิดตะกอนขุนแสดงว่าหมดอายุ น้ำยาอื่นๆ อายุมากกว่า 1 ปี

 
ชุดตรวจ สอบไนเตรตในน้ำ

ชุดตรวจสอบไนเตรตในน้ำ

Test Kit for Nitrate in Water

ราคา 550 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 100 บาท)

 

test_kit_for_nitrate_in_water

วัตถุประสงค์
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของไนเตรตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้นจนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณไนเตรตที่อยู่ในน้ำ อย่างง่ายๆ รวดเร็ว และแม่นยำ ราคาถูก

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรตในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปสามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณลักษณะ
การตรวจสอบโดยสารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีชมพู นำไปเทียบกับแถบสี สีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 2.5, 5.0 และ 10.0 มก.ต่อลิตร) วัดค่าไนเตรต
ได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
อายุการใช้งานเก็บได้นานมากกว่า 1 ปี เมื่อใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดเครื่องมือ แล้วผึ่งให้แห้งจึงเก็บเข้าชุด หลีกเลี่ยงที่อับชื้น และแสงสว่าง

 
ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ

ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ

Test Kit for Phosphate in Water

ราคา 550 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 100 บาท)

 

test_kit_for_phosphate_in_water

วัตถุประสงค์
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ ปริมาณฟอสเฟตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้นจนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตในน้ำ

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปฟอสเฟตในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปสามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณลักษณะ
การตรวจสอบโดยใช้สารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีน้ำเงิน นำไปเทียบกับแถบสี สีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 0.1, 0.5 และ 5.0 มก.ต่อลิตร) วัดค่าฟอสเฟต
ได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
อายุการใช้งานเก็บได้นานมากกว่า 1 ปี เมื่อใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดเครื่องมือ แล้วผึ่งให้แห้งจึงเก็บเข้าชุด หลีกเลี่ยงที่อับชื้น และแสงสว่าง