โครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม
ผู้ดูแลโครงการ

ที่อยู่:
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-561-4670, 02-942-8104-5 ต่อ 109, 110
แฟกซ์: 02-942-8045
http://www.soiltest-ku.com