อัตราค่าบริการวิเคราะห์ดินและน้ำ

อัตราค่าบริการ วิเคราะห์ดิน

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

1.  อัตราค่าบริการวิเคราะห์พื้นฐานBasic Soil Fertility Test

600

     (ข้อ 1.1-1.6 รวมค่าการแปลความหมายและการให้คำแนะนำ)

 

            1.1 pH (ความเป็นกรด-ด่าง)

50

            1.2  Lime Requirement (LR) :ปริมาณปูนที่ควรใช้แก้ไขดินกรด

100

            1.3  Organic Matter ( OM ) : ปริมาณอินทรียวัตถุ

200

            1.4  Texture (%Sand, %Silt, %Clay) : เนื้อดิน

200

            1.5  Available P : ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์

200

            1.6  Exchangeable K, Ca, Mg

300

2  ความเค็ม (Salinity)

 

            2.1. Electrical Conductivity (EC) 1:5

100

            2.2. Electrical Conductivity Saturation Extract (ECe)

200

            2.3. Salt (ppt) วัดปริมาณเกลือ

200

3.  Minor Elements (สกัดด้วย 0.005 M DTPA+CaCl2 pH 7.3)/ค่าสกัด 200 บ.

800

            3.1  Zn

200

            3.2  Mn

200

            3.3  Fe

200

            3.4  Cu 

200

4.  Nitrogen  (ไนโตรเจน)

 

            4.1  Total-N

700

            4.2  NH+4- N (แอมโมเนียม)

500

            4.3  NO-3- N (ไนเตรต)

500

5.  Total-P  (ฟอสฟอรัสทั้งหมด)

200

6.  Na (โซเดียม)

 

            6.1  Extractable Na

200

            6.2  Total-Na

400

7.  Aluminium (Al)

 

            7.1  Extractable Al

500

            7.2  Total-Al

500

8.  Chloride (Cl-) :คลอไรด์

400

9.  Sulfate (SO42-) : ซัลเฟต

400

10. Other Metal Elements

 

            10.1 Silicon (Si)         : ซิลิกอน

500

            10.2  Selenium (Se)    : ซีลิเนียม

800

            10.3  Boron (B)           :โบรอน

500

            10.4 Mercury (Hg)      : ปรอท

800

            10.5 Arsenic (As)       : สารหนู

800

            10.6 Lead (Pb)           : ตะกั่ว

500

            10.7 Nickle (Ni)          : นิเกิล

500

            10.8 Cadmium (Cd)    : แคดเมี่ยม

500

            10.9 Chromium (Cr)   : โครเมี่ยม

500

11. Cation Exchange Capacity (CEC) : ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน

800

12. Base Saturation (BS)% :  ความอิ่มตัวด้วยด่าง

800

13. C/N Ratio : สัดส่วนคาร์บอน/ไนโตรเจน

800

14. Moisture % :  ความชื้นในดิน

200

15. Sodium Adsorption Ratio (SAR)

800

16. Bulk Density : ความหนาแน่นรวม

200

17.Particle-size distribution : การกระจายขนาดอนุภาคของดิน

600

 

 

อัตราค่าบริการ วิเคราะห์น้ำเพื่อการเกษตร

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

1.  pH (ความเป็นกรด-ด่าง)

50

2  ความเค็ม (Salinity)

 

            2.1. EC : ค่าการนำไฟฟ้า ของน้ำ

50

            2.3. Salt (ppt) วัดปริมาณเกลือ โดย Refractometer

50

3.  Nitrogen  (ไนโตรเจน)

 

            4.1  Total-N (ไนโตรเจนทั้งหมด)

300

            4.2  NH+4- N (แอมโมเนียม)

300

            4.3  NO-3- N (ไนเตรต)

300

4.  Soluble K

300

5.  Soluble Ca

300

6.  Soluble Mg

300

7.  Minor Elements

800

            3.1  Soluble Zn

200

            3.2  Soluble Mn

200

            3.3  Soluble Fe

200

            3.4  Soluble Cu 

200

8.  P : ฟอสฟอรัส

 

            5.1  Total-P (ฟอสฟอรัสทั้งหมด)

200

            5.2   Soluble – P

200

9.  Na (โซเดียม)

 

            6.1  Soluble Na

300

            6.2  Total-Na

200

10.  Aluminium (Al)

 

            7.1  Soluble Al

300

11.  HCO3- (ไบคาร์บอเนต)

300

12.  Chloride (Cl-) :คลอไรด์

300

13.  Sulfate (SO42-) : ซัลเฟต

300

14. Other Metal Elements

 

            10.1 Silicon (Si)         : ซิลิกอน

300

            10.2  Selenium (Se)    : ซีลิเนียม

500

            10.3  Boron (B)           :โบรอน

300

            10.4 Mercury (Hg)       : ปรอท

800

            10.5 Arsenic (As)        : สารหนู

800

            10.6 Lead (Pb)            : ตะกั่ว

300

            10.7 Nickle (Ni)           : นิเกิล

300

            10.8 Cadmium (Cd)     : แคดเมี่ยม

300

            10.9 Chromium (Cr)    : โครเมี่ยม

300

15. Sodium Adsorption Ratio (SAR)

500