ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4)

pH Test Kit for Soils (Mixed Indicator)

ราคา 300 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)

 

pH_test_kit_NO4

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้เร็วกว่าแต่ก่อน สะดวกในการ พกพา ประหยัด ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH

ประโยชน์
ใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้าง ในช่วง pH 3.0-8.5

คุณลักษณะ
น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4 เกิดจากการผสมของน้ำยาเปลี่ยนสีหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของดิน ช่วงกว้างตั้งแต่ 3.0-8.5 น้ำยา 1 ชุดวัด pH ของดินได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุและการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า
1 ปี