ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ

ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ

Test Kit for Phosphate in Water

ราคา 550 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 100 บาท)

 

test_kit_for_phosphate_in_water

วัตถุประสงค์
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ ปริมาณฟอสเฟตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้นจนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมจึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตในน้ำ

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปฟอสเฟตในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปสามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณลักษณะ
การตรวจสอบโดยใช้สารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีน้ำเงิน นำไปเทียบกับแถบสี สีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 0.1, 0.5 และ 5.0 มก.ต่อลิตร) วัดค่าฟอสเฟต
ได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
อายุการใช้งานเก็บได้นานมากกว่า 1 ปี เมื่อใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดเครื่องมือ แล้วผึ่งให้แห้งจึงเก็บเข้าชุด หลีกเลี่ยงที่อับชื้น และแสงสว่าง