ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6)

pH Test Kit for Water

ราคา 250 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)


pH_test_kit_NO6

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับวัดปฏิกิริยาของน้ำ (pH) หรือสารละลายเจือจางใดใดก็ได้ โดยทำได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สามารถเก็บไว้ได้นาน ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH

ประโยชน์
ใช้วัดค่า pH ของน้ำ และสารละลายเจือจาง

คุณลักษณะ
น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6 เป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผสมหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของน้ำได้ตั้งแต่ 3.0-8.0 น้ำยา 1 ชุดสามารถวัด pH ของน้ำได้ประมาณ 300 ตัวอย่าง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า 1 ปี