ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและ น้ำ (ป.มก.50)

ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ (ป.มก.50)

Limerequiremrnt of Soil and Water Test Kit (SKU.50)

ราคา 450 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 100 บาท)

 

LR

วัตถุประสงค์
การหาค่าความต้องการปูนเพื่อบอกปริมาณปูนที่ใช้แก้ความเป็นกรดของดิน และน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตร เป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เครื่องมือ สารเคมี เวลา และค่าใช้จ่ายสูงด้วย การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้

ประโยชน์
1. ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดิน
2. ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำ
3. ใช้หาค่าความต้องการปูน (LRS) ของดิน
4. ใช้หาค่าความต้องการปูน (LRW) ของน้ำ

คุณลักษณะ
1. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินช่วง 3-8 ประมาณ 40 ครั้ง
2. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำช่วง 3-8 ประมาณ 50 ครั้ง
3. หาค่าความต้องการปูน (LRS) ของดิน ได้ประมาณ 24 ครั้ง
4. หาค่าความต้องการปูน (LRW) ของน้ำ ได้ประมาณ 48 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วล้าง และผึ่งแห้งในร่ม แล้วเก็บเข้าชุด น้ำปูนอิ่มตัวมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หากเกิดตะกอนขุนแสดงว่าหมดอายุ น้ำยาอื่นๆ อายุมากกว่า 1 ปี