วิธีชำระเงิน
การชำระเงิน

ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ 
ให้ส่งธนาณัติธรรมดา หรือธนาณัติออนไลน์

ในนาม

คุณ สุภาภร เสาธงน้อย

ตู้ปณ. 1083

ปณฝ. เกษตรศาสตร์

10903

หรือ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย

เลขบัญชี  069-2-25864-3 ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี  "นางสาวสุภาภร  เสาธงน้อย"

และส่งหลักฐานการโิอนเงิน พร้อมรายละเอียดมาที่ 02-942-8045
     1. หลักฐานการโอนเงิน

    2. ชื่อที่อยู่ที่ออกใบเสร็จ และจัดส่ง

------------------------------------------------------------------------------