ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน

ชุดตรวจสอบอินทรีวัตถุในดิน

Soil Organic Matter Test Kit

(Modified Walkley and Black Method)

ราคา 750 บาท (สำหรับ 10 ครั้ง)

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 120 บาท)

 

 

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินใช้ตรวจวัดปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดิน สะดวกในการพกพา ประหยัด ค่าความคลาดเคลื่อน น้อยกว่า 5% และมีความเที่ยงมากกว่า 90%

ประโยชน์
ใช้วัดปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในช่วง 0- มากกว่า 3.5% ซึ่งเป็นเหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย

คุณลักษณะ
ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินมีลักษณะเป็นกล่องเครื่องมือการตรวจหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งภายในบรรจุ อุปกรณ์ สารเคมี แถบสีและคู่มือในการใช้ โดยอาศัยหลักเบื้องต้นการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดินต้นแบบเว็ท ออกซิเดชั่น (wet oxidation) ของ วอล์คเลย์-แบลค (Walkley and Black) สามารถวัดค่าปริมาณได้ 10 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อใช้งานแล้วทุกครั้งต้องปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บเข้ากล่อง อายุใช้งานได้มากกว่า 1 ปี สำหรับ หลอดเบอร์ 2 เมื่อใช้แล้วให้เก็บเข้าที่และนำมาคืนจะได้รับส่วนลดในซื้อชุดต่อไป