บุคลากร - หน้าที่ 2
ดัชนีบทความ
บุคลากร
หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
ทุกหน้า


5

อมรรัตน์ ศรีสุภะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

วุฒิ  ปวท. (การบัญชี)

โทร. (02) 942-8104-5 # 101

 

4

จุรีพร แน่นอุดร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

วุฒิ  มัธยมศึกษา 6

โทร. (02) 942-8104-5 # 101