เว็บบอร์ดโครงการฯ
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Rules

 

92289680ราคาชุดตรวจ

1. ชุดตรวจสอบปุ่ยเคมี มก.5 (ตรวจสอบ N, P, K) -ค่าจัด ส่ง EMS ต่อ 1 ชดุ

2. ชุดตรวจสอบความเป็น กรด-ด่างของดิน (3เบอร์) - นาํ้ ยา (สาํ รอง) เบอร์ 1,2 และ 3 ขวดละ  ค่า จัดส่ง EMS ต่อ 1 ชดุ

3. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (เบอร์เดี่ยว)

- น้ํายา (สำรอง) เบอร์ 4 ขวดละ  ค่าจัดส่ง EMS ต่อ1ชุด